Innovationsprojekt

Thisted Kommune har modtaget midler fra Sundhedsstyrelsens ‘Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen’. Thisted Kommune modtog 13,7 mio. kroner til både at arbejde innovativt med rehabilitering og undersøge, hvordan kommunen kunne lette dokumentationsbyrden i ældreplejen, blandt andet ved at anvende ny teknologi. Projektet er afviklet fra januar 2021 til og med juni 2022.

Frit ældreliv

Innovationstilgang – Design Tænkning

Puljens formål var at arbejde innovativt med at finde nye løsninger på udfordringer i ældreplejen. Derfor valgte Thisted Kommune at indgå et samarbejde med innovationskonsulenter fra firmaet Hard Work, Mind & Magic, som har støttet kommunen i innovationsmetoden gennem hele projektet.

Den gennemgående metodiske tilgang i projektet har været Design Thinking (designtænkning). Designtænkning egner sig især som en innovationstilgang til at løse komplekse problemer, hvor det er nødvendigt at inddrage viden fra mange fagområder for at anskueliggøre problemet fra mange forskellige vinkler.

Metoder i projektet

Innovationsmetoderne i de tre projektspor, teknologi, dokumentation og rehabilitering, har været forskellige, da der har været tale om forskellige typer af innovation. Hvilke metoder der er brugt, kan du læse mere om i evalueringsrapporterne, som du finder under de tre projektspor.

Gennemgående for de tre projektspor i projektet har dog været, at der er sket en høj grad af medarbejderinvolvering og at metodikken om designtænkning har været styrende for processen.

Innovationsmetoden illustreret i 5 skridt, empathize, define, ideate, prototype og test.

1. Empathize

I de første måneder af projektet, blev der udført et dybdegående feltarbejde, hvor innovationskonsulenter fra Hard Work, Mind & Magic foretog interviews og feltobservationer hos ledere, medarbejdere og borgere i hjemmeplejen, visitationen og træningsenheden. Formålet med feltarbejdet var at forstå de reelle udfordringer med daværende dokumentationspraksis og rehabiliteringsindsats.

2. Define

På baggrund af feltarbejdet blev der udarbejdet en indsigtsrapport og opstillet as-is-scenarier, som definerede de udfordringer og udviklingspotentialer, som der var set i feltarbejdet. Se indsigtsrapporten her.

3. Ideate og prototype

Med udgangspunkt i indsigtsrapporten, en ideudviklingsvorkshop, blev der udarbejdet ideer og mug-ups på konkrete prototyper til afprøvning.

4. Prototype og test

Her er de enkelte prototyper testet, evalueret og justeret. Formålet med testene har været opnåelse af ny viden via konkrete erfaringer og oplevelser.

Læs mere om vores erfaringer med innovationsprocessen og anbefalinger til andre kommuner i evalueringsrapporten.