Baggrund

Thisted Kommune står, ligesom mange andre kommuner, overfor en demografisk udvikling med flere ældre og færre borgere i den arbejdsdygtige alder. Samtidig sker der i stigende grad en opgaveglidning fra region til kommuner. Dette medfører en ubalance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft samt et økonomisk pres. Hvis vi fortsat skal kunne levere en værdig ældrepleje af høj faglig kvalitet – både nu og i fremtiden, kræver det derfor at vi tænker nyt og innovativt i ældreplejen.

Frit ældreliv

Udfordringsbillede

En intern analyse i Thisted Kommune udarbejdet i 2020 pegede bl.a. på, at kommunen havde et uforløst rehabiliteringspotentiale, og at det ud fra både en faglig og økonomisk betragtning er oplagt at styrke den rehabiliterende indsats.

Desuden blev der peget på et behov for at fastlægge lokale procedurer for dokumentation af rehabilitering. Det blev desuden anbefalet, at der blev strammet op på anvendelsen af dokumentationsmetoden Fælles Sprog III (FSIII).

Kommunen ønskede på baggrund af analysen at arbejde mere med disse udfordringer i praksis for derigennem at komme med nogle konkrete løsninger til problematikkerne, både ift. dokumentation og rehabilitering.

Formålet med projektet “Styrket omsorg og nærvær”

Det overordnede formål med projektet har været at frigive tid til omsorg og nærvær i ældreplejen ved at tilvejebringe øget kvalitet i dokumentationen og en mere effektiv tilrettelæggelse af den samlede rehabiliteringsindsats i Thisted Kommune.

Med afsæt i et solidt innovationsforløb, og i et samarbejde med flere virksomheder, bl.a. Systematic, har ønsket med projektet været at:

1. 

Undersøge og afprøve hvordan kommunen kan levere en mere tværfaglig og sammenhængende pleje og rehabilitering, hvor livskvalitet og selvbestemmelse er i fokus.

2. 

Udarbejde og afprøve rammer for samarbejde og snitflader mellem de faggrupper, som er i berøring med borgeren i hverdagen, og som bl.a. har brug for dokumentation af høj kvalitet for at lykkes med den tværfaglige opgave.

3.

Lette dokumentationsbyrden og øge datakvaliteten via prototyper og test af ny teknologi, f.eks. kunstig intelligens (machine learning), talegenkendelse og oplæsning fra omsorgsjournalen.

4.

Bruge projektet som en løftestang for digital transformation i Thisted Kommune og blive foregangskommune for arbejdet med digitalisering og velfærd.